تاریخ تولد(Required)
وضعیت تاهل(Required)
وضعیت نظام وظیفه(Required)
تحصیلات(Required)
وضعیت زبان انگلیسی(Required)
لطفا سوابق کاری خود را در زیر ارسال نمایید.
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟(Required)
در صورت داشتن گواهینامه نوع آن چیست؟
آیا بستگان شما در این شرکت مشغول به فعالیت هستند؟
آیا امکان رفتن به ماموریت خارج از استان دارید؟
آدرس دقیق پستی(Required)